Bronik Vavruša

lektor a konzultant
inspiruji lidi k novým cílům